Algemene voorwaarden

Defisat Solar > Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1. Algemene bepalingen 1.1. Op elke offerte / bestelling en op de overeenkomst zijn deze algemene verkoopsvoorwaarden exclusief en met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant van toepassing, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijkingen die in geen enkel geval door de klant geïnterpreteerd kunnen worden als een algemene afwijking van de onderhavige voorwaarden van toepassing op de vroegere en/of toekomstige commerciële relaties tussen partijen. 1.2. Elke klant wordt onweerlegbaar geacht deze algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te accepteren. De nietigheid / niet-afdwingbaarheid van een bepaling vervat in één van de artikelen van deze voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbare karakter van de andere bepalingen aantasten en de betrokken bepaling zal door Defisat N.V. vervangen worden door een geldige / afdwingbare bepaling die de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert. 2. Bestellingen, sluiten en uitvoering van de overeenkomst 2.1. Foto’s, catalogi, folders of andere door Defisat N.V. geleverde publiciteitsdocumenten hebben geen enkele contractuele waarde. De offertes blijven één maand geldig. 2.2. De overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten vanaf het ogenblik dat Defisat N.V. de bestelling uitdrukkelijk aanvaard heeft. De klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken mits betaling van een forfaitaire en onherleidbare vergoeding aan Defisat N.V. van 35% van de totale prijs zoals overeenkomen, als verplichte tegenprestatie voor de uitoefening van een eenzijdig verbrekingsrecht. 2.3. Defisat N.V. levert haar prestaties conform de criteria van de middelenverbintenis en geeft geen enkele garantie voor bepaalde resultaten. 2.4. Eventuele subsidieaanvragen zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant. De klant informeert Defisat N.V. schriftelijk van zodra er antwoord van de subsidieautoriteiten ontvangen is. 2.5. De klant erkent, zo hij een bestelling van waren / diensten overmaakt en /of een offerte hiervan ondertekent, dat hij goed werd ingelicht door Defisat N.V. aangaande alle belangrijke elementen van de waren / diensten en dat hij hiervan goede kennis heeft. 2.6. De klant verbindt zich ertoe aan Defisat N.V. op doeltreffende wijze en gratis alle informatie en bijstand te verschaffen die redelijkerwijze vereist / nuttig is voor de levering van de waren / diensten op normale wijze, met inbegrip van maar zonder beperking tot toegangs– en andere faciliteiten (bvb. parking). Dit houdt tevens in dat er voor industriële projecten een doorgang van minimaal 3 meter naar een oppervlakte van 3 op 6 meter beschikbaar moet zijn voor het plaatsingsmateriaal, dat op de plaats van levering alle voorwerpen verwijderd zijn die Defisat N.V. zouden kunnen hinderen, dat alle voorwerpen die Defisat N.V. ter plaatse laat tijdens de uitvoering worden bewaakt en dat elektriciteit en water wordt voorzien. 2.7. Wanneer de uitvoering wordt opgeschort of onderbroken door omstandigheden te wijten aan de klant of zijn aangestelden, is de klant een vergoeding verschuldigd aan Defisat N.V. voor de geleden schade. Defisat N.V. bepaalt zelf wanneer zij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. 2.8. Het einde van de werken stemt overeen met de aansluiting van de installatie op het elektriciteitsnet van de klant, behoudens expliciet anders voorzien. De eventuele niet goedkeuring van de installatie door een controle instantie, te wijten aan de voorzieningen van de klant, verhindert geenszins het einde van de werken. 3. Leveringen / Overmacht 3.1. Wanneer tot de verbintenissen van Defisat N.V. tevens de levering van materialen of toestellen hoort, zullen deze vervoerd worden op risico en kosten van de klant, ook indien het transport zou gebeuren door en/of voor rekening van Defisat N.V.. 3.2. Defisat N.V. zal zich zoveel mogelijk houden aan overeengekomen termijnen of, bij gebreke hieraan, de diensten/waren zo spoedig mogelijk leveren na ontvangst van de bestelling, doch overschrijding van de overeengekomen termijn of late levering geeft de klant geen recht om de ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen aangezien geen enkele Defisat N.V. bindt. 3.3. In geval van overmacht of van een voorval dat voor Defisat N.V. redelijkerwijze een beletsel uitmaakt voor de uitvoering van haar verbintenissen en dat niet aan haar toerekenbaar is behoudt Defisat N.V. zich respectievelijk het recht voor de leverings- / uitvoeringstermijn te verlengen of de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst, beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant, zonder dat Defisat N.V. de onvoorzienbaarheid van deze situatie dient te bewijzen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn. Onder overmacht wordt verstaan brand, watersnood, slechte weersomstandigheden, oorlog, oproer, staking, blokkade, gedwongen sluiting van de onderneming, ziekte, ongevallen, een probleem van interne organisatie van de onderneming, in –of uitvoerverbod, transportmoeilijkheden, vertraagde toevoer/gebrek aan toevoer van leveranciers, en dit alles zowel bij Defisat N.V. als bij de leveranciers, bij bevoorraders of onderaannemers of andere betrokken derden. 4. Einde van de overeenkomst 4.1. Defisat N.V. heeft het recht, onder voorbehoud van schadevergoeding, de overeenkomst met onmiddellijk effect, van rechtswege en zonder voorafgaandelijk rechterlijke tussenkomst, te beëindigen bij aangetekende kennisgeving aan de klant: (1) wanneer de klant een bepaling van de overeenkomst schendt en deze tekortkoming – voor zover voor herstel vatbaar –niet hersteld heeft binnen de vijftien (15) dagen volgend op de aangetekende ingebrekestelling uitgaande van Defisat N.V.; (2) in geval van het faillissement, de gedeeltelijke of totale stopzetting van de activiteit, de vereffening of insolvabiliteit van de klant, het beslag gelegd op de goederen van de klant of indien de klant de eenvoudige intentie uit de boeken neer te leggen, of om een dergelijk uitstel van betaling te verzoeken of om dergelijke procedure in te stellen; (3) in geval van een strafprocedure ingesteld ten laste van de klant of ten laste van een feitelijke bestuurder of een bestuurder in rechte van de klant die kan leiden tot een veroordeling tot een correctionele of criminele straf; (4) in geval van een situatie van overmacht in hoofde van de klant die een duur van drie (3) maanden overschrijdt; (5) in geval Defisat N.V. tot de vaststelling komt dat het systeem niet kan geïnstalleerd worden door enige technische reden; (6) in geval de klant de goederen niet heeft opgehaald, vijftien (15) dagen na de kennisgeving van ophaling. 4.2. In de gevallen bepaald in artikel 4.1. heeft Defisat N.V. eveneens de keuze de effecten van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 4.3. Bij de beëindiging van de overeenkomst voor welke reden ook, geeft de klant aan Defisat N.V. de toestemming om zijn inrichting tijdens de werkuren te betreden teneinde haar materiaal weg te nemen en dit niettegenstaande het bestaan van een gerechtelijke procedure of betwisting tussen Defisat N.V. en de klant m.b.t. de overeenkomst. 5. Prijzen en betaling 5.1. De opgegeven prijzen zijn vastgesteld op basis van de op dat ogenblik geldende lonen, grondstofprijzen, verzekering, transportkosten, milieutaksen, enz. Defisat N.V. behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen, zelfs indien de overeenkomst reeds in uitvoering is, ingevolge een fluctuatie van één van voormelde elementen of elke andere maatregel buiten de wil van Defisat N.V.. De prijzen zijn steeds exclusief de fiscale lasten die ten laste zijn van de klant. 5.2. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 5.3. Al de facturen van Defisat N.V. zijn betaalbaar aan het adres van Defisat N.V., contant en zonder korting. Elke op de vervaldag niet betaalde factuur wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning of ingebrekestelling, verhoogd met een verwijlintrest van 1,5% per maand alsook met een schadebeding van 15%, en dit met een minimum van 49,50€, en dit zonder afbreuk te doen aan alle andere schadevergoedingen ingevolge de wanprestatie van de klant verschuldigd door hem. In geval van niet tijdige betaling vervalt een eventueel toegestane korting. 5.4. Defisat N.V. behoudt zich het recht voor om de levering afhankelijk te stellen van de betaling van een voorschot of van de volledige prijs. 5.5. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de vijftien (15) dagen na ontvangst door de klant bij aangetekend schrijven worden betwist. 5.6. In geen geval kunnen betalingen worden opgeschort, noch op enigerlei wijze gecompenseerd worden zonder schriftelijke en voorafgaandelijke instemming van Defisat N.V.. 6. Eigendomsvoorbehoud / Overdracht van risico 6.1. Tot aan de volledige betaling door de klant van alle bedragen door hem verschuldigd uit hoofde van de overeenkomst blijven de goederen eigendom van Defisat N.V., zelfs indien de goederen reeds bewerkt / verwerkt werden en bij niet of onvolledige betaling, kunnen ze op elk moment worden teruggehaald zonder de toestemming van de klant. Eens de goederen geleverd zijn of vanaf de kennisgeving aan de klant dat hij de goederen mag ophalen, draagt de koper alle risico’s waaronder alle verlies-, vernielings -en beschadigingsrisico’s. De bewaring van de goederen in afwachting van ophaling door de klant geschiedt dus op risico van de klant. 7. Klachten / Aansprakelijkheid 7.1. De klant is gehouden de diensten/waren bij de levering en in ieder geval tevens bij het einde van de werken zoals bepaald in artikel 2.8 onmiddellijk te controleren op hun conformiteit en dient elke klacht op straffe van onontvankelijkheid, ten laatste binnen tien (10) dagen (België) – vijftien (15) dagen (buitenland) na de levering, per aangetekend schrijven aan Defisat N.V. mee te delen. 7.2. Het in gebreke blijven van de klant om binnen voormelde termijn een klacht aan Defisat N.V. mee te delen, geldt als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde waren/diensten. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering. 7.3. Een reactie vanwege Defisat N.V. op een laattijdige klacht doet aan het voormelde geen afbreuk en geschiedt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis. De betaling of in gebruikname van de geleverde waren/diensten, en dit zelfs in geval de klant zijn gebeurlijke klacht conform artikel 7.1. heeft meegedeeld, geldt tevens als een onvoorwaardelijke aanvaarding van de waren/diensten. 7.4. Het meedelen aan Defisat N.V. van een klacht of het weigeren of terugsturen van bestelde waren/diensten schort echter de verplichting van de klant om de factuur te betalen niet op. 7.5. Defisat N.V.’s eventuele aansprakelijkheid overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek geldt gedurende een termijn van tien (10) jaar die ingaat bij de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 7.2. 7.6. Defisat N.V. waarborgt de verborgen gebreken aan de door haar geïnstalleerde / geleverde goederen die zich manifesteren gedurende vijf (5) jaren vanaf de voorlopige oplevering, zo deze werd voorzien, of bij de definitieve oplevering zoals bepaald in artikel 7.2. of de datum waarop de onvolkomenheden gemeld overeenkomstig artikel 7.1, werden hersteld en opgeleverd. Deze waarborg wordt verleend op voorwaarde dat de klant elk gebrek dat zichtbaar wordt, binnen de maand aan Defisat N.V. aangetekend en schriftelijk meldt. Een laattijdig melden impliceert dat de klant geen recht meer heeft op een waarborg. Dit geldt ook voor de manipulatie van de goederen door de klant of door een derde nadat het gebrek duidelijk is geworden. 7.7. Indien een klacht door Defisat N.V. gegrond wordt bevonden, zal Defisat N.V., zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn, ofwel de diensten en/of waren terugnemen / herstellen / vervangen en/of overgaan tot teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs ontvangen voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht. 7.8. Indien de aansprakelijkheid van Defisat N.V. zou weerhouden worden, zal deze in ieder geval beperkt zijn tot het dekken van de directe schade met als maximum het geheel der sommen (excl. BTW) gefactureerd door Defisat N.V. voor de waren/diensten voor dewelke voormelde aansprakelijkheid zou weerhouden worden. Aansprakelijkheid voor enige vorm van indirecte schade zoals zuiver financiële schade, winstderving, verlies van klanten, verlies van werkuren m.b.t. waren voor dewelke Defisat N.V.s aansprakelijkheid wordt weerhouden enz. is uitgesloten. 7.9. Defisat N.V. is niet aansprakelijk voor door de fabrikant aangebrachte kleine verschillen inzake constructie, maten, kleur en design tav datgene in de offerte/overeenkomst bepaald, tenzij uit de offerte/overeenkomst uitdrukkelijk zou blijken dat de constructie, de maten, de kleur of het design voor de klant een wezenlijk bestanddeel van de overeenkomst uitmaken. Defisat N.V. mag gebruik maken van door de fabricant gewijzigde goederen of andere goederen in afwijking van deze vermeld op de offerte/overeenkomst voor zover ze gelijkwaardig zijn aan deze vermeld in de offerte/overeenkomst. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in de kleur of in de afmetingen van de goederen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn, algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. 7.10. Niettegenstaande de overige bepalingen van deze Overeenkomst kan Defisat N.V. niet aansprakelijk gesteld worden, noch voorziet de eventuele garantie een dekking: voor schade ten gevolge van gebreken in grondstoffen, materialen en producten en/of ten gevolge van een bepaalde verwerking /bewerking/ aanwending van het voormelde, opgelegd door de klant in weerwil van het schriftelijk en met redenen omkleed voorbehoud van Defisat N.V.; voor schade die voortvloeit uit overmacht, abnormaal / verkeerd gebruik, onregelmatig onderhoud, fout van de klant of een derde, slijtage of externe invloeden , voor schade ten gevolge van het moduleren/ bewerken van de geleverde goederen indien dit gebeurd is met elementen die niet door Defisat N.V. werden geïnstalleerd of geleverd en/of schade ten gevolge van het (de)monteren van de geleverde goederen indien dit gedaan werd door andere dan Defisat S.A. N.V.. 8. Persoonlijke gegevens 8.1. De persoonlijke gegevens, met inbegrip van eventuele persoonsgegevens, van de klant / verschaft door de klant zullen worden verwerkt door Defisat N.V., als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik door Defisat N.V. en door de ondernemingen die contractueel verbonden zijn met deze laatste en aan wie Defisat N.V. deze gegevens mag overmaken. Zij zullen eveneens kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden: naverkoopdienst, waarborg, veiligheid alsook klantenbeheer voor de producten verdeeld door bovenvermelde personen. De betrokkene heeft een recht op inzage en eventuele correctie van zijn desbetreffende persoonsgegevens. De betrokkene heeft het recht om zich kosteloos en zonder enige motivering te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing-doeleinden. Indien de desbetreffende persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kan de betrokkene kosteloos de verbetering of verwijdering ervan vragen of zich verzetten tegen de verwerking ervan. Via (e-mail adres) kan de betrokkene zijn aanvraag tot inzage, correctie, verwijdering of verzet richten tot onze informatiedienst. 9. Toepasselijk recht / Bevoegde rechtbank 9.1. Ingeval van enig geschil is het Belgisch recht uitsluitend van toepassing en zijn de rechtbanken inclusief vredegerecht van Mechelen uitsluitend bevoegd.

Scroll Up